TEAM NIJHOF TALENT SALE - NOV 2020

Bekijk heel de veiling collectie

Algemene voorwaarden 

1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online paardenveiling die georganiseerd wordt door de besloten vennootschap Sportstal Team Nijhof B.V.
 2. Deze Online Veilingvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst tussen de besloten vennootschap Sportstal Team Nijhof B.V., gevestigd te Geesteren gld, gemeente Berkelland, en deelnemers aan de door Team Nijhof georganiseerde online veiling van paarden via internet op https://team-nijhof. auction (“Veilingsite”). Alle deelnemers, waaronder kopers en verkopers, worden geacht de toepasselijkheid van deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven enig andere voorwaarde ingeval van strijdigheid. Team Nijhof aanvaardt geen enkele andere algemene voorwaarden van deelnemers.
 3. Sportstal Team Nijhof B.V. organiseert en faciliteert de Veiling en veilt de paarden in opdracht van een verkoper (“Verkoper”). Sportstal Team Nijhof kan op geen enkele wijze als verkoper worden aangemerkt tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zij in haar hoedanigheid van verkoper een paard op de online veiling aanbiedt.
 4. Koper is degene die het bod tijdens de Veiling uitbrengt dat door Verkoper als hoogste bod wordt aanvaard. Tussen Koper en Verkoper komt een Koopovereenkomst (“Koopovereenkomst”) tot stand op het moment dat Verkoper een bod van Bieder/Koper aanvaardt (“Afslagbedrag”). Alle bedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen voor, ten behoeve van en/of namens Team Nijhof werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf Team Nijhof.
 5. Alle bedragen genoemd in deze Veilingvoorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2 - De veiling

 1. De Veiling vindt plaats onder leiding van Team Nijhof. Team Nijhof bepaalt de orde en volgorde van de Veiling. Team Nijhof heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan de Veiling te stellen.
 2. Om als Bieder deel te kunnen nemen aan de Veiling is registratie op de door Team Nijhof voorgeschreven wijze vereist en dient, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door Team Nijhof op de Veiling van toepassing zijn en/of worden verklaard. Team Nijhof behoudt zich het recht voor om registratie voor de Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan de Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Bieder dient zich voor deelname aan de Veiling digitaal te registreren op de Veilingsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op de Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal/elektronisch. Per paard is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite.
 3. De Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Veiling staat aangegeven op de Veilingsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de openingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.
 4. Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online-veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.
 5. Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 dagen na sluiting van de online veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.
 6. De ter Veiling aangeboden paarden worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van Team Nijhof verband houdende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van geveilde paarden. Het risico van verlies van en/of van schade aan en/of van schade veroorzaakt door het geveilde/gekochte paard berust bij Bieder/Koper vanaf het moment van totstandkoming Koopovereenkomst.   
 7. Bieder/Koper biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.
 8. Team Nijhof kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild paard vrij en onbezwaard aan Bieder/Koper over kan dragen en Team Nijhof is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade. 
 9. Zolang Team Nijhof geen algehele betaling van Bieder/Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere Koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het paard en kan nakoming vorderen. Verkoper is niet verplicht om het paard te leveren voordat de koopsom en veilingskosten door Koper zijn betaald. Eerst na schriftelijke toestemming van Team Nijhof is Verkoper bevoegd het verkochte paard aan Koper te leveren.
 10. Deelname aan de Veiling impliceert dat de koper uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord gaat met deze veilingvoorwaarden en met de verschuldigdheid van de veilingkosten van 10% en 21% BTW (indien van toepassing) over de afslagprijs.

3 - Informatie

 1. Team Nijhof stelt de Veilingsite zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de Veilingsite is erop gericht een indruk te geven van de kwali­teit van de ter Veiling aangeboden paarden, zonder dat Team Nijhof hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.
 2. De ter Veiling aangeboden paarden zijn veterinair klinisch en röntgenologisch onderzocht. De röntgenbeelden zijn binnen drie maanden voorafgaand de Veiling gemaakt. De in dat kader gemaakt röntgenbeelden en klinisch rapport zijn voorafgaand de Veiling op de Website door een iedere aan te vragen.
 3. De inhoud van de genoemde veterinaire rapportages is bindend voor Team Nijhof, voor Verkoper en voor Bieder/Koper. 
 4. Voorafgaand aan de Veiling zijn de ter Veiling aangeboden paarden te bezichtigen op een nader door Team Nijhof aan te geven tijdstip en locatie.

4 - Afslagbedrag, opgeld, koopsom, betalingsverplichting koper

 1. Koper dient binnen zeven (7) kalenderdagen na het moment van totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan Team Nijhof te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van Team Nijhof, zonder enige korting of verrekening. De Koopsom wordt als volgt berekend: het Afslagbedrag wordt vermeerderd met een bedrag gelijk aan 10% van het Afslagbedrag (“Opgeld”), een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief. Het BTW tarief is afhankelijk van de hoedanigheid/nationaliteit van Verkoper, Koper en van toepasselijke regelgeving. 
 2. Bij gebreke aan tijdige betaling van de Koopsom is Bieder/Koper in verzuim en heeft Team Nijhof het recht het paard onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Bieder/Koper niet meer geldt. Bieder/Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan Team Nijhof te vergoeden. Team Nijhof heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Bieder/Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. In geval van verzuim van Koper heeft Team Nijhof een retentierecht op het paard, is Bieder/Koper aan Team Nijhof administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten) gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van VOS’ vordering op Bieder/Koper, met een minimum van € 1.000,--, aan VOS verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.

5 - (Af)levering, eigendomsoverdracht en ophalen

 1. Na de Veiling en ontvangst van de Koopsom (al dan niet vermeerderd met BTW) door Team Nijhof zullen de Koper, de Verkoper en Team Nijhof het tijdstip en de wijze van de feitelijke levering van het paard overeenkomen. Tenzij anders overeengekomen tussen Team Nijhof, de verkoper en de koper wordt het paard op de locatie van de Verkoper opgehaald door de Koper. De feitelijke levering van het paard dient in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat de Koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan Team Nijhof op grond van de in het kader van de Veiling gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan, plaats te vinden. Na deze veertien (14) dagen is de verkoper van het Paard gerechtigd stallings- en verzorgingskosten bij de Koper in rekening te brengen.

6 – Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid Team Nijhof

 1. Team Nijhof is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.
 2. Team Nijhof is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan paarden.
 3. Team Nijhof is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n). Evenmin is Team Nijhof aansprakelijk voor enige gebrek aan een paard dat in de veiling wordt aangeboden.
 4. Team Nijhof is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop Team Nijhof in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 5. Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart Team Nijhof tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, Verkopers en/of andere Bieders/Kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.
 6. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van Team Nijhof gelden niet in geval van aan Team Nijhof toe te rekenen opzet of grove schuld van Team Nijhof.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Team Nijhof is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf (12 maanden) nadat de koper bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Team Nijhof aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

7 - Omzetbelasting

 1. Team Nijhof is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages.
 2. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de Bieder/Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Bieder/Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
 3. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Bieder/Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. Op verzoek van Team Nijhof is de Bieder/Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan Team Nijhof te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de bieder/koper naar genoegen van Team Nijhof aan de voorwaarden heeft voldaan. De Bieder/Koper is aansprakelijk en vrijwaart Team Nijhof in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast is de Bieder/Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Team Nijhof maakt, met een minimumbedrag van € 1.000,--.
 4. Per paard wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW regiem het betreffende paard wordt geveild. 

8 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechtsverhoudingen tussen Team Nijhof en Verkoper, tussen Team Nijhof en Koper en tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd. Indien Koper een consument is, is op diens schriftelijke verzoek de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, bevoegd. Indien Verkoper en/of Team Nijhof een procedure aanhangig wil maken en Koper is consument, zal Verkoper/Team Nijhof gedurende een maand Koper in de gelegenheid stellen schriftelijk Kopers keuze voor NAI-arbitrage of de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, kenbaar te maken.
 2. Deze veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil met betrekking tot de Engels versie van deze veilingvoorwaarden of de vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.


 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie